අතුරු අයවැයට මුදල් කාරක සභාවේ අනුමැතිය

0
103

අද රැස්වූ රාජ්‍ය මූල්‍ය කාරක සභාව ඒකමතිකව එහි නව සභාපතිවරයා ලෙස SJB පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා පත් කරනු ලැබීය.

ස්ථාවර නියෝග 121 ප්‍රකාරව සහ සියලු පාර්ශ්ව විසින් ඇතිකරගත් පූර්ව එකඟතාවකට අනුව ඔහු පත් කර ඇත.

කමිටුව විසින් සංශෝධිත අයවැය සහ යෝජිත සමාජ ආරක්ෂණ බදු පනත් කෙටුම්පත අනුමත කරන ලදී.

එසේම 201 අංක 12 දරන විනිමය අනුපාත පනත් කෙටුම්පත යටතේ පැනවීමට නියමිත රෙගුලාසි සහ විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත් කෙටුම්පත යටතේ ඇති රෙගුලාසි ද කමිටුව විසින් අනුමත කරන ලදී.

අතුරු අයවැයට අනුමැතිය

විසර්ජන (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පතට ( අතුරු අයවැයට) මුදල් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේ අනුමැතිය අද (23) හිමිවිය.

මීට අමතරව සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්ව බදු පනත් කෙටුම්පතටද එම කාරක සභාවේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.

නවවෙනි පාර්ලිමේන්තුවේ තෙවැනි සභාවාරයේ රජයේ මුදල් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව එහි නව සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී ( 23) පෙරවරුවේ රැස්විය.

එසේම කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කෙරුණු 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත යටතේ නියෝග, 2007 අංක 48 දරන විශේෂ වෙළෙද භාණ්ඩ බදු පනත යටතේ නියමයන් සහ රේගු ආ‍ඥා පනත (235 වන අධිකාරිය) යටතේ යෝජනා සම්මතයන් සදහාද කාරක සභාවේ අනුමැතිය මෙහිදී හිමිවිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here