අද රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන ලිට්රෝ ගෑස් මිල මෙන්න

0
127

අද (05) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ගෘහස්ත 12.5kg ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 113 කින්ද, 5kg ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 45 කින්ද , 2.3kg ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 21කින්ද අඩු වන බව ලිට්රෝ සමාගමේ සභාපති මුදිත පීරිස් පවසයි.

ඒ අනුව ගෘහස්ත 12.5kg ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 4551/=ක් ද, 5kg ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 1827/= ක් ද 2.3kg ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 848/=ක් ද වන බව ඔහු වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here