අලුත් අවුරුදු සමයේ දුම්රිය කාලසටහන

0
134

අලුත් අවුරුදු සමය තුළ දුම්රිය ධාවනය කරන කාලසටහන මේ වනවිට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිවේදනය කර තිබේ.

අදාළ නිවේදනය පහත පරිදි දැක්වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here