ජල පොල්ල කෝටි 750ට නගී

0
78

දිවයින පුරා ජල පාරිභෝගිකයන් ජාතික ජල ජලසම්පාදන හා ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන ජලාපවාහන මණ්ඩලයට කෝටි 750 ක පමණ මුදලක් ගෙවීම පැහැර හැර වාර්තා වේ.

මේ තොරතුරු අනාවරණය වූයේ මම මණ්ඩලයේ ප්‍රධානීන් සහ ජනාධිපතිවරයා අතර ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකදීය.

වාණිජ ආයතන රාජ්‍ය ආයතන සහ පාසල්ද ජල බිල ගෙවීම පැහැර හැර ඇති කණ්ඩායමට අයත් වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here