නව කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම් දෙයි

0
149
New cabinet
New cabinet

නව කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම් දීම මීට සුළු වේලාවකට පෙර සිදු විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here