ලබන 08 දක්වා පැය 03 කට වැඩි විදුලි කප්පාදුවක්

0
175
More than 3 hours power cuts from tomorrow to the 8th
More than 3 hours power cuts from tomorrow to the 8th

හෙට(06) සිට ලබන 08 වනදා දක්වා පැය 03 යි විනාඩි 20 ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීම සදහා මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විදුලි බල මණ්ඩලයට අවසර දී තිබේ.

මේ යටතේ A සිට W දක්වා පෙරවරු 9 සිට පස්වරු 5 දක්වා කාලය තුළ පැය දෙක බැගින්ද ,පස්වරු 5 සිට රාත්‍රී 9 දක්වා පැයයි විනාඩි 20 ක විදුලි කප්පාදුවක්ද සිදුවනු ඇති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here